A. Obecná ustanovení

 1. Tento provozní řád upravuje způsob užívání Lukostřelnice Tišnov (dále jen střelnice) situované v areálu u letního kina v Tišnově.
 2. Všichni uživatelé střelnice jsou povinni se řídit tímto provozním řádem, pokyny správce střelnice a jím pověřených osob (dále jen pověřené osoby).
 3. Střelnice je určena především ke střelbě z luku. Doplňkovou aktivitou může být střelba z ostatních typů mechanických zbraní (kuše, praky). Je zakázáno používat palné a plynové zbraně (včetně zbraní pro paintball a airsoft), dále všechny mechanické zbraně s výletovou rychlostí větší než 300 fps = 90 m/s). Je zakázáno používat ke střelbě lovecké hroty.
 4. Střelnici je dovoleno využívat i mimo provozní dobu při dodržení tohoto provozního řádu.
 5. Na střelnici je dovoleno vést střelbu celoročně v denní době. Střelba za snížené viditelnosti je povolena jen za dohledu pověřené osoby – při umělém osvětlení.
 6. Střelnici mohou využívat ke střelbě nejen zkušení střelci, ale i začátečníci včetně dětí. Děti do 13 let pouze pod dohledem osoby starší 18 let.
 7. Střelnice je rozdělena na dvě samostatné části – rozstřeliště a 3D okruh.
 8. Všichni uživatelé vstupují do prostoru střelnice na vlastní nebezpečí. Spolek Odyssea Tišnov jako provozovatel střelnice nenese odpovědnost za případná zranění či poškození vybavení uživatelů, k nimž na střelnici dojde jejich vlastní vinou.
 9. Vstup na střelnici je pro střelce zpoplatněn. Ceník a další informace jsou u vstupu a na webu.
 10. Volná střelba je zakázaná, pokud je v letním kině kulturní či jiný program – vchod bude opatřen zákazovou informační cedulí.
 11. Střelba je řízena signály – signál je buď slovní, nebo píšťalkou. Používáme 4 signály:
  1. signál pro zahájení střelby – slovy: „můžeme začít“, píšťalkou: „1× krátké písknutí“
  2. signál – střelci mohou vystřelit poslední šíp – slovy: „poslední šíp“, píšťalkou: „2× krátce“
  3. signál pro přesun střelců k terčům – slovy: „k terčům“, píšťalkou: „1× delší písknutí“
  4. signál je pro náhlé, neočekávané zastavení střelby – slovy: „pozor – zastavit střelbu“, píšťalkou: „opakovaně krátká písknutí“.
 12. Na střelnici je zakázáno kouření, vstup pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a jejich užívání ve smyslu trestního zákoníku.

B. Vstup a způsob užívání střelnice při střelbě

Střelbu v provozní době řídí pověřená osoba, která ohlašuje začátek i konec střelby. Pověřená osoba může plnit i funkci dozoru, kdy si střelci sami volí rytmus střelby.
Každý střelec z luku nebo jiné mechanické zbraně je povinen:

 1. Dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní.
 2. Používat ke střelbě odpovídající váhy a rozměry střeliva.
 3. Vést současnou střelbu s ostatními střelci ve skupině z jedné střelecké linie.
 4. Zakládat střelivo do zbraně a napínat zbraň až v okamžiku, kdy ostatní stojí za střeleckou čárou a zazní signál k zahájení střelby.
 5. Střílet pouze na terč přímo před sebou – ne v šikmém směru nebo napříč střelnicí.
 6. Každý střelec je odpovědný za svůj vystřelený šíp.
 7. Napínat zbraň tak, aby neomezoval v činnosti střelce stojící po stranách.
 8. Během chůze k terčům dávat pozor na šípy ležící na zemi, zabodnuté do země i do terče.
 9. Při vytahování šípů z terče postupovat opatrně a dbát na to, aby nikdo nestál těsně za osobou vytahující šípy. Šípy se při vytahování mohou z terče prudce uvolnit a mohlo by dojít ke zranění.
 10. V případě způsobení škody či zjištění poškození na vybavení střelnice (zejména na stojanech terčovnic a kotvení terčů), informovat o této skutečnosti pověřenou osobu.
 11. Okamžitě ukončit střelbu pokud:
  • dojde k poruše vlastní zbraně nebo vznikne podezření na poruchu zbraně
  • vznikne požár v prostoru střelnice nebo v jejím okolí nebo se ve směru střelby objeví lidé nebo zvířata
  • je pověřenou osobou vydán povel k zastavení střelby (ústně nebo zvukovým signálem – viz A10).
 12. Při hledání šípu v okolí terčovnice nebo za terčovnicí vždy nechat alespoň jednu osobu na bezpečně viditelném místě, aby upozornila jiné střelce. Pokud se střelec nachází u terčovnice sám, může tuto druhou osobu nahradit lukem (popř. jinou zbraní) opřeným o přední stranu terčovnice. Pokud se šíp nepodaří nalézt, či pokud by další hledání neúměrně zdržovalo ostatní střelce, dále šíp nehledá a informuje o ztrátě šípu (spolu s jeho předpokládanou polohou) pověřenou osobu.
 13. Zachovávat v prostoru střelnice čistotu a pořádek.

Střelci z luku, nebo jiné mechanické zbraně, je doporučeno:

 1. Mít přiléhavý oděv, bez prvků, které by mohly ovlivnit výstřel.
 2. Mít dlouhé vlasy svázány.
 3. Používat vhodné chrániče (například chránič předloktí a prstů u luku).
 4. Nosit obuv s nízkou podrážkou.
 5. Před zahájením střelby rozcvičit zatěžované svalové partie.
 6. Střelcům z luku a kuše je doporučeno používat toulce nebo stojánky – nebudou tak nosit šípy a zbraň v rukou, což přispěje k bezpečnosti provozu střelnice.

Při střelbě je zakázáno:

 1. Vstupovat při střelbě do zakázaných prostorů (zejména před střeleckou čáru nebo metu).
 2. Používat poškozené vybavení, jako například naštípnutý luk nebo šíp.
 3. Střílet pokud se někdo nachází před střeleckou čárou/metou.
 4. Střílet a mířit na jiné předměty než na stanovené terče.
 5. Provádět výstřel z luku nebo kuše bez šípu.
 6. Napínat zbraň tak, aby ruka držící tětivu byla oproti terči výrazně níže než ruka držící luk.
 7. Zvedat šíp nebo jiný předmět, který střelci při střelbě spadne za střeleckou čáru, pokud jej není možné zdvihnout bez toho, aby střelec opustil střeleckou čáru.
 8. V prostoru střelnice nechat volně pobíhat zvířata.

C. Zvláštnosti pravidel střelby pro 3D okruh

 1. Střelec začátečník může na 3D okruh bez doprovodu pověřené osoby až po poučení pověřenou osobou a získání potřebných základních zkušeností při střelbě na rozstřelišti.
 2. Pravidla střelby pro 3D okruh odpovídají pravidlům platným pro střelbu na rozstřelišti, střeleckou čáru nahrazuje střelecká meta.
 3. Po 3D okruhu je každý povinen se pohybovat pouze v určeném směru. Při náhodném přecházení mezi metami hrozí vstoupení do dráhy střely jiného střelce.
 4. Z mety je možné střílet pouze na terč se stejným číslem jako je číslo mety.
 5. Z mety mohou střílet maximálně dva střelci, a to jen v případě že oba souhlasí a stojí v jedné linii.
 6. Střelec musí mít své šípy podepsané

D. Etické zásady

V průběhu střelby dodržují uživatelé střelnice etické zásady chování, které lze shrnout do těchto bodů:

 1. Nerušit hlasitými projevy ostatní střelce.
 2. Vyvarovat se nevhodných poznámek k výkonům ostatních i výkonům vlastním.
 3. Vyvarovat se fyzických kontaktů se sousedními střelci.
 4. Nesahat na vybavení, které náleží někomu jinému, bez jeho předchozího souhlasu.
 5. Ponechat šípy ostatních střelců v terči, pokud nebudete požádáni o jejich vytažení.
 6. Z mety mohou střílet maximálně dva střelci, a to jen v případě že oba souhlasí a stojí v jedné linii.

E. Porušení pravidel provozního řádu

 1. Využití střelnice v rozporu s tímto provozním řádem může být kvalifikováno jako přestupek, popř. i jako přečin nebo zločin.
 2. V případě porušení pravidel stanovených tímto provozním řádem, a v jiných odůvodněných případech, mají pověřené osoby právo uživatele z prostorů střelnice vykázat.
 3. V závislosti na povaze přestupku může být uživateli udělen i dlouhodobý zákaz vstupu na střelnici.
 4. V případě, že uživatel způsobí vědomě svým jednáním škodu na vybavení střelnice, může po něm provozovatel požadovat úhradu nákladů spojených s odstraněním této škody.

F. Postup při vzniku mimořádné události

Mimořádnou událostí (dále jen MU) na střelnici je zejména vážnější zranění osoby přítomné na střelnici nebo v jejím okolí v souvislosti
s vedením střelby (ale i jiné vážné zranění), dále vznik požáru, popř. i jiná událost spojená se vznikem větších materiálních škod. Každá
MU musí být vyšetřena a hlášena provozovateli střelnice, který je povinen přijmout taková opatření, aby bylo sníženo riziko jejího opakování.

 1. Zranění. V případě vážnějšího zranění, které vzniklo v souvislosti s vedením střelby (např. zranění střelou, zranění při nesprávné
  manipulaci nebo držení zbraně apod.), je nutné zraněnému poskytnout první pomoc s důrazem na zachování životních funkcí a (je-li
  to nutné) přivolat Záchrannou službu.
 2. Požár. Správce střelnice, pověřené osoby, střelci i ostatní osoby přítomné na střelnici, jsou povinni dodržovat preventivní opatření
  k zamezení požáru. V případě vzniku požáru řídící střelby ihned zastaví střelbu a vyhlásí požární poplach zvoláním „HOŘÍ“; v případě
  požáru většího rozsahu volá pověřená osoba hasiče (tel. 150) a organizuje hašení všemi dostupnými prostředky.

G. Tísňová volání

 • Jednotné číslo tísňového volání. 112
 • Záchranná služba 155
 • Hasiči 150
 • Policie ČR 158
 • Státní policie 156
 • Městská policie 549 410 333