Rychlá navigace:


OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento provozní řád upravuje způsob užívání Lukostřelnice & 3D parkuru Tišnov – dále jen souhrnně lukostřelnice, která se nachází v areálu letního kina v Tišnově. Lukostřelnice je rozdělena na dvě samostatné části: rozstřeliště a 3D parkur.
 2. Všichni uživatelé lukostřelnice jsou povinni se vždy řídit tímto provozním řádem, pokyny správce lukostřelnice a jím pověřených osob – dále jen „pověřené osoby“.
 3. 3D parkur je v provozu celoročně každý den od rozednění do setmění.
 4. Střelba za snížené viditelnosti je možná pouze na rozstřelišti a to jen, když jsou v provozu lampy pro osvětlení rozstřeliště.
 5. Během konání kulturních akcí v areálu Letního kina, u kterých není lukostřelba součástní programu, je lukostřelnice mimo provoz.
 6. V době, kdy na 3D parkuru probíhá údržba, je 3D parkur mimo provoz. V takovém případě je na brance zákazová cedule.
 7. Lukostřelnice je určena pouze ke střelbě z luku, případně z foukačky. Maximální povolená nátahová síla luku je 60 lbs.
 8. Je zakázáno používat kuše, praky a veškeré palné a plynové zbraně, včetně zbraní pro paintball a airsoft.
 9. Ke střelbě jsou povoleny pouze šípy s terčovými hroty. Použití loveckých hrotů je zakázáno.
 10. Lukostřelnici mohou samostatně využívat všichni lukostřelci, včetně začátečníků a dětí od 15 let. Mladší mohou lukostřelnici využívat pouze pod dohledem odpovědné osoby starší 18 let.
 11. Všichni uživatelé vstupují do prostoru lukostřelnice na vlastní nebezpečí.
 12. Vstup na lukostřelnici pod vlivem alkoholu, či jiných omamných a návykových látek je přísně zakázán!
 13. Kouření v prostorách lukostřelnice je zakázáno.
 14. Volný pohyb zvířat v prostorách lukostřelnice je zakázán.
 15. Za případná zranění, či poškození vybavení střelce, k nimž dojde vlastním zaviněním, nenese provozovatel lukostřelnice žádnou odpovědnost.
 16. Vstup na lukostřelnici je pro střelce zpoplatněn. Kompletní ceník naleznete v sekci CENÍK a PLATBA.
 17. Využití lukostřelnice v rozporu s tímto provozním řádem může být kvalifikováno jako přestupek, popř. i jako přečin, nebo zločin.
 18. V případě porušení pravidel stanovených tímto provozním řádem a v jiných odůvodněných případech mají pověřené osoby právo uživatele z prostorů lukostřelnice vykázat.
 19. V závislosti na povaze přestupku může být uživateli udělen i dlouhodobý zákaz vstupu na lukostřelnici.
 20. V případě, že uživatel způsobí vědomě svým jednáním škodu na vybavení lukostřelnice, může po něm provozovatel požadovat úhradu nákladů spojených s odstraněním této škody.

TVÉ POVINNOSTI

 1. Dbej zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní.
 2. Ke střelbě používej šípy odpovídající váhy, rozměrů a tuhosti.
 3. Vždy používej jen funkční a nepoškozené vybavení. To se týká zejména luků, šípů a jejich součástí.
 4. Luk napínej vždy a pouze ve směru k terči. Při napínání luku nesmí šíp mířit nad terč. Každý střelec je odpovědný za šíp, který vypustí.
 5. Na střelecké čáře nebo metě zacházej s lukem a šípy tak, abys neohrožoval ani neomezoval ostatní střelce stojící vedle Tebe.
 6. Dávej pozor na šípy ležící na zemi, zabodnuté do země i do terčovnice.
 7. Při vytahování šípů z terče dbej na to, aby nikdo nestál těsně za Tebou ve směru vytahování šípů. Nejčastější zranění jsou způsobena opeřeným koncem šípu a to právě při neopatrném vytahování.
 8. Pokud způsobíš anebo zjistíš jakékoliv poškození vybavení lukostřelnice, nahlas tuto skutečnost pověřené osobě.
 9. Okamžitě ukonči střelbu když:
  • dojde k poruše luku nebo vznikne podezření na jeho poruchu,
  • vznikne požár v prostoru lukostřelnice nebo v jejím okolí,
  • se před střeleckou čarou, metou nebo ve směru střelby objeví lidé nebo zvířata,
  • je pověřenou osobou vydán povel k zastavení střelby viz níže ŘÍZENÍ STŘELBY
 10. Pokud hledáš ztracený šíp, pověř druhého střelce, aby hlídal. Pokud jsi sám, opři svůj luk viditelně o terč, aby do něj nikdo jiný nestřílel.
 11. Zachovávej v prostoru lukostřelnice čistotu a pořádek. Vše co si s sebou přineseš si taky odnes, a to včetně papírových terčů, plechovek, atd.

PRAVIDLA STŘELBY NA ROZSTŘELIŠTI

 • Střílej vždy jen ze stejné střelecké linie jako ostatní střelci.
 • Založit šíp a napnout luk můžeš až v okamžiku, kdy se všichni nachází za střeleckou čárou a zazní povel k zahájení střelby.
 • Střílet můžeš pouze na terč přímo před Tebou, nikdy nestřílej v šikmém směru nebo napříč rozstřelištěm.

ŘÍZENÍ STŘELBY

Pokud je na rozstřelišti více střelců, musí být střelba řízena slovními povely. Střelbu řídí pověřená osoba, pokud není přítomná, střelbu řídí jeden z přítomných střelců.

SITUACESLOVNÍ POVELVÝZNAM / POPIS
zahájení střelby„můžeme“Střelci stojící na střelecké čáře můžou zahájit střelbu.
ukončení střelby„poslední šíp“Střelci, kteří mají šíp v ruce, jej mohou ještě vystřelit, ostatní již střílet nesmí a čekají.
sběr šípů„k terčům“
– – –
„pro šípy“
Až nyní můžou střelci překročit střeleckou čáru a jít si k terčům pro šípy.
neočekávaná událost„stop“
– – –
„nestřílet“
Všichni musí ihned přestat střílet, složit luk a sundat šíp z tětivy.

PRAVIDLA PRO 3D PARKUR

 1. Pohybuj se jen po vyznačené trase a postupuj pouze v určeném směru.
 2. U nás střílíme 2 šípy/terč. Na parkuru je rozmístěno 18 střeleckých položek, v základní ceně máš tedy celkem 36 výstřelů.
 3. Maximální povolená nátahová síla luku je 60 lbs.
 4. Parkur není určen pro kuše.
 5. Střílet můžeš pouze ze střelecké mety značené modrým nebo bílým kolíkem, případně v jejich ose blíže k terči.
 6. Luk napínej jen když stojíš na metě a vždy ve směru k terči. Při napínání luku nesmí šíp mířit nad terč.
 7. Než začneš střílet, ujisti se, že v okolí terče nikdo není.
 8. Pokud hledáš šíp v blízkosti terče, opři svůj luk viditelně o terč, aby do něj nikdo jiný nestřílel.
 9. Pokud se někdo objeví ve směru střelby a to i za plotem, přeruš střelbu a vyčkej, až odejde.
 10. Při vstupu i odchodu za sebou zamkni branku.

DALŠÍ DOPORUČENÍ

Tato základní doporučení vychází z lukostřelecké praxe. Jsou mnohokrát ověřená a můžeš díky nim předejít nepříjemným zkušenostem a zraněním.

 1. Nos přiléhavý oděv, ideálně sportovní oblečení. Volné oblečení, přívěšky apod. před střelbou odlož.
 2. Dlouhé vlasy svaž nebo dej pod čepici.
 3. Používej vhodné chrániče, zejména pak chránič předloktí (nátepník) a prstů (rukavička/tabka).
 4. Nos vhodnou obuv, na parkuru to může klouzat.
 5. Dej si rozcvičku, než začneš střílet. Zaměř se zejména na ruce, ramena, krk a lopatky.
 6. Používej toulec nebo stojánek na šípy. Nosit šípy v rukou je nejen nepraktické, ale hlavně nebezpečné, zejména na 3D okruhu.
 7. Nikdy nikdy NIKDY nestřílej z luku na prázdno bez šípu!!! Předejdeš tak nepříjemnému zranění, či zničení luku. Při prázdném výstřelu ohrožuješ sebe i své okolí!

ETICKÉ ZÁSADY

V lukostřelbě, stejně jako v každém jiném sportu, platí zásady etického chování a respektu k ostatním.

 1. Neruš ostatní střelce hlasitými projevy.
 2. Když na 3D parkuru někdo z tvé skupiny zrovna střílí, dej mu prostor a přestaň mluvit.
 3. Vyvaruj se nevhodných poznámek k výkonům ostatních střelců i k výkonům vlastním.
 4. Vyvaruj se fyzického kontaktu se střelci, kteří vedle tebe střílí a to přímého i způsobeného neopatrným zacházení se svým vybavením.
 5. Neber do ruky vybavení, které Ti nepatří, ani na něj nijak nesahej. Pokud si chceš něco prohlédnout, či vyzkoušet, vždy se prvně zeptej.
 6. Z terče vždy vytahuj jen své šípy. Pokud Tě jiný střelec požádá o vytažení, je to v pořádku, v opačném případě je nech být.